Польские анекдоты о Поляках

Anglik udowadnia Polakowi, że jego język jest najtrudniejszy:
— Na przykład u nas pisze się Shakespeare, a czyta Szekspir.
— To jeszcze nic. U nas w Polsce pisze się Bolesław Prus, a czyta Aleksander Głowacki.

Англичанин доказывает поляку, что его язык самый трудный:
— К примеру, у нас пишут Shakespeare, а читают Шекспир.
-Ну это фигня. У нас пишут Болеслав Прус, а читают Александр Гловацкий.

Trzech turystów: Polak, Szkot i Niemiec wybrało się w Alpy na wycieczkę. Niestety z powodu złej pogody wszyscy zaginęli, ratownicy po kilku tygodniach przerwali poszukiwania i w gazetach pojawiły się nekrologi.
Wkrótce w jednej z redakcji dzwoni telefon i z Hawajów odzywa się Niemiec z prośbą o anulowanie jego nekrologu!
Redaktor gazety krzyczy:
— Ty żyjesz!! Jakim cudem??
Niemiec opowiada:
— Zamarzliśmy i powędrowaliśmy wszyscy do Św. Piotra, który zatrzymał nas u wejścia do Bramy Niebieskiej i powiedział że jeszcze jesteśmy za młodzi żeby umrzeć, więc jeżeli Ubezpieczenie pokryje koszt 500 euro, może nas wysłać z powrotem na ziemię. Złapałem za telefon, porozmawiałem z moim agentem, zapłacił, a ja zażyczyłem sobie żeby wylądować na Hawajach. No i mam wakacje!
— Ale co ze Szkotem i Polakiem?
— Jak ich ostatnio widziałem, Szkot targował się o cenę, a Polak wysyłał papiery do ZUS-u.

Трое туристов Поляк, Шотландец и Немец выбрались в Альпы на экскурсию. К сожалению, из-за плохой погоды, они пропали. Через несколько недель спасатели оставили безуспешные поиски и в газетах появились некрологи.
Вскоре, в редакции одной из газет звонит телефон. С Гавайев звонит кто-то и говорит на немецком с просьбой отменить его некролог!
Редактор газеты кричит:
— Ты жив !! Почему ??
Немец рассказывает:
— Мы замерзли и попали на небо к Святому Петру, который остановил нас у входа в Небесные врата и сказал, что мы все еще слишком молоды, чтобы умереть, так что если страховка покроет стоимость 500 евро можете отправляться обратно на землю. Я схватил телефон, поговорил с моим агентом, заплатил, и захотел приземлиться на Гавайях. Ну, у меня продолжается отпуск!
— Но а что с Шотландцем и Поляком?
— Когда я их последний раз видел: Шотландец торговался о цене,а Поляк отправлял документы в социальную страховую компанию.

Jak nazwać Polaka bez rąk?
— Godnym zaufania!

Как назвать поляка без рук?
— Заслуживающим доверия!

Dlaczego polskie noworodki dostają dwa klapsy?
— Pierwszy jak zwykle, drugi żeby oddał położnej zegarek.

Почему новорожденные в Польше получают две пощечины?
— Первую, как и все, а вторую, чтобы вернули акушерки часы.

Polak przychodzi do znajomej. Kobieta rozbiera się, daje gościowi sznur i mówi:
— Zwiąż mnie, obróć mnie i zrób to, co wy, Polacy, potraficie najlepiej!
Polak wiąże niewiastę, obraca ją i ucieka z jej telewizorem.

Поляк пришел к своей знакомой. Женщина раздевается, дает гостю веревку и говорит:
— Свяжи меня, плени меня и сделай то, что вы, Поляки, делаете лучше всех!
Поляк связал ее, закрыл ее и убежал с ее телевизором.

Polski minister udał się w oficjalną podróż do Francji. Jednym z punktów wizyty była kolacja u jego francuskiego odpowiednika. Widząc jego wspaniałą willę, z obrazami wielkich mistrzów na ścianach, pyta, jak on zapewnia sobie taki poziom życia ze skromnej pensji urzędnika republiki.
Francuz zaprasza go do okna:
— Widzi pan tę autostradę?
— Tak.
— Ona kosztowała 20 miliardów franków, firma wypisała fakturę na 25, a różnicę przekazała mi.
Dwa lata później minister francuski udaje się do Polski i odwiedza swojego odpowiednika. Kiedy podjeżdża, jego oczom ukazuje się najpiękniejszy pałac, jaki widział w życiu. Stwierdza od razu:
— Dwa lata temu stwierdził pan, że prowadzę książęce życie, ale w porównaniu do pana.
Polski minister podchodzi do okna:
— Widzi pan tę autostradę?
— Nie.
— No właśnie.

Польский министр отправился с официальным визитом во Францию. Одним из пунктов визита был обед со своим французским коллегой. Видя его великолепную виллу, с работами великих мастеров на стенах, он спрашивает, как он обеспечивает такой уровень жизни на скромную зарплату чиновника.
Француз приглашает его к окну:
— Видишь вот это шоссе?
— Да.
— Оно стоило 20 миллиардов франков, компания выписала счет на 25, разница мне.
Два года спустя, французский министр идет в Польшу и посещает своего коллегу. Когда подъезжает, то перед глазами высится самый красивый дворец, какого он в жизни не видел. Говорит сразу:
— Два года назад вы сказали, что я веду роскошную жизнь , но по сравнению с вами .
Польский министр подходит к окну:
— Видите вот это шоссе?
— Нет.
— Ну да.

Rozmawiają dwaj Niemcy:
— Wiesz, Helmut, pojechałem z żoną na wakacje do Polski.
— Tak? A czym wróciliście?

Разговаривают два немца:
— Представляешь Хельмут, поехали с женой в отпуск в Польшу.
— Да. А на чём возвращались?

Jak poznasz, że masz Polaka za sąsiada?
— W ogródku szuszy się papier toaletowy.

Как узнать, что твоим соседом будет поляк?
— В его саду сушится туалетная бумага.

Prezydent Wałęsa mówi do prezydenta Niemiec:
-Polska może wam dać co tylko chcecie.
-Danke
-Wszystko, tylko nie Dankę..

Президент Лех Валенса обращаясь к немецкому президенту:
— Польша сможет вам дать всё что вы захотите.
— Danke
— Всё, кроме Dankę.

Kowalsky i Malinowsky pojechali do roboty do Anglii. Po kilku miesiącach wraca tylko Kowalsky. Znajomi się pytają:
— A gdzie masz Malinowskiego?
— Został, sklep otworzył — odpowiada.
— Po trzech miesiącach? Jak?
— Normalnie, łomem — odpowiada Kowalsky.

Ковальский и Малиновский поехали на заработки в Англию. Через несколько месяцев возвращается один Ковальский.
Знакомые его спрашивают:
— А где Малиновский?
— Остался. Открыл магазин — отвечает Ковальский.
— За три месяца работы? Как?
— Как обычно, ломом .

Dziś 7 na 10 Polaków żyje w stresie, a pozostałych 3 w Londynie.

На сегодняшний день 7 из 10 поляков постоянно живут в стрессе, а остальные трое в Лондоне.

Papież Polak jest z wizytą w Niemczech i zapragnął zrobić coś ciekawego całkiem prywatnie. Wybór padł na zakupy w sztandarowym niemieckim sklepie ALDI. Robi więc sobie papież zakupy, coś tam sobie z regałów do koszyka powrzucał i idzie do kasy. Zapłacił a przy wyjściu szampany strzelają, ogólna radość i wiwaty. Papież zdziwiony — nie wie o co chodzi — więc pyta. A tu przybiega kierownik sklepu i mówi:
— Gratuluje, gratuluje — jest Pan pierwszym Polakiem, który nic w naszym sklepie nie ukradł.

Польский Папа с визитом в Германии, захотел сделать что-то интересное и достаточно приватное. Выбор пал на покупки в флагманском немецком магазине ALDI. Заходя туда Папа берет что-то понравившееся с полок, кладет в корзину и идет к кассе. Заплатил за покупки, а на выходе стреляет шампанское, общая радость и бурные аплодисменты. Папа удивляется — он не знает, что происходит, — просит объяснить. Подбегает менеджер магазина и говорит:
— Мои поздравления, — вы первый поляк, который ничего не украл в нашем магазине .

Анекдоты про Польшу

На нашем сайте собраны лучшие анекдоты про Польшу. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!

Таксист, везущий престарелого немецкого туриста, замечает, что пассажир сидит с недовольным лицом.
— Вам что—то не нравится?
— Не могли бы вы больше не упоминать о войне?
— А я упоминал? Вы первый о ней заговорили!
— Нет, это вы начали!
— Нет, вы! Это вы напали на Польшу.

Дональд Туск:
— Украинцы , все на фронт! Все до последнего человека! А мы, братский народ Польши, обещаем чтить вашу память вечно, любить вашу родину, как свою, любить ваших женщин, как своих, пахать и засевать ваши земли, как свои.

— Почему сборная Польши в присутствии президентов Коморовского и Януковича еле унесла ноги в мачте с греками?
— Потому что Янукович — это всегда к несчастью.

Яценюк докладывает Порошенко:
— Еле уговорил Польшу предоставить нам кредит на 1 млрд.
— Так это же прекрасно, Арсений. Пусть москали утрутся. А долларами или евро?
— Яблоками.

— Мaмa, у меня завтра контрольная!
— Не волнуйся, сынок — сейчас все повторим. Столица Германии?
— Берлин.
— Столица Франции ?
— Берлин. Мaм, дaвaй что—нибудь посложнее.
— Столица Польши?
— Берлин.
— Кaкой ты у меня умный, Адольф!

Украина просит у ЕС 10 миллиардов. За это она обещает продолжать оставаться между Польшей и Россией .

— А вот в США…
— Пиндосы!
— …в Польше…
— Подпиндосники!
— …в Великобритании…
— Друзья пиндосов!
— …в Италии и во Франции…
— Макаронники с лягушатниками, похожие на пиндосов!
— Слушай, я не хочу с тобой общаться.
— ПИНДОС!

Польша. Идёт ассенизатор по улице, навстречу — проститутка . Он ей:
— Добрый вечер, пани курва!
Она:
— Добрый вечер, пан говнюк.

НЕ УБИЕННЫЙ ДОВОД:
— На подготовку к Евро 2012 Украина потратила в четыре раза меньше, чем Польша — гордо заявила украинская власть.
— А если посчитать сколько при этом украли, то в 10 раз меньше! — неохотно согласилась украинская оппозиция.

Моя девушка недавно купила себе пальто, поразительно напоминающее форму гитлеровских войск времен Второй Мировой, что естественно вызвало череду приколов с моей стороны. И вот, после того как я ее встретил с работы, мы зашли в магазин и она начала что то судорожно искать на полках:
— Я должна захватить… Я должна была что—то захватить…
— Польшу?

Анекдот про немца, поляка и русского пилота, попавших в авиакатастрофу

Перевозили как-то поляк и немец водку на самолёте в Японию. Когда самолёт пролетал над бескрайними лесами Сибири, у него вдруг загорелся двигатель. Поляк тут же ринулся к пилоту, который оказался русским.
— Слушай, — спросил поляк, — а у тебя есть собственный парашют?
— Конечно, есть, я ж пилот, мне положено.
— А давай меняться? Ты дашь рюкзак с парашютом мне, а я тебе — ящик водки?

Обрадованный пилот тут же согласился. Тут загорелся второй двигатель, к ничего не подозревающему пилоту отправился немец.
— Слушай, друг, а у тебя есть второй парашют? Ну, запасной?
— Разумеется.
— А давай меняться? Ты парашют мне дашь, а я тебе — целых два ящика водочки?
— Да без проблем.

Только пилот отдал немцу запасной парашют, как самолёт стал падать прямо в тайгу. Немец с поляком успели выпрыгнуть, а самолёт вместе с пилотом рухнул между деревьев с фееричным взрывом.

Приземлившись, поляк с немцем решили пойти и найти хотя бы тело русского пилота, чтобы похоронить, всё-таки он им жизни спас. Шли они несколько часов по тайге, замёрзли, проголодались, но нашли поляну, куда рухнул самолёт. Прямо посреди полянки в развалившейся кабине весь грязный от копоти сидел в чудом сохранившемся кресле русский пилот. В правой руке у него была бутылка водки, в левой — штурвал, между колен — ящик с оставшимися бутылками водки. Отхлебнув из горла, пилот обвёл окружающее пространство мутным взглядом и сказал:
— Мужи-и-и-ики! Ещё по одной — и прыгаем!